Särskilda värdvillkor

Gäller från och med .

1. Definitioner

Användare är den person som använder tjänsten som Hyresvärd, antingen för egen del eller som representant för ett företag eller en organisation.

Hyresvärd är privatpersoner, företag eller andra organisationer som marknadsför och hyr ut kontorsplatser, kontorsrum eller kontorslokaler via Workaround.

Hyresgäst är privatpersoner, företag eller andra organisationer som via förmedling av Workaround önskar hyra och/eller hyr en eller flera kontorsplatser, kontorsrum eller kontorslokaler av Hyresvärd.

Workaround är WorkaroundTown Sverige AB.

2. Tillämpning av dessa särskilda värdvillkor

Dessa särskilda värdvillkor utgör, tillsammans med Workarounds allmänna användarvillkor, ett avtal mellan Hyresvärden och Workaround. Värdvillkoren ska tillämpas på Användarens användning av Workarounds tjänster och gäller för samtliga Hyresvärdar.

Dessa villkor och regler styr användandet av Workarounds tjänster, bland annat workaround.io, för hyresvärdar (”Tjänsten”). Genom att använda Tjänsten godkänner och accepterar Användaren dessa villkor och regler. Om Användaren inte godkänner villkoren och reglerna i detta avtal måste Användaren sluta använda Tjänsten.

Workaround har möjlighet att ändra villkoren i sina värdvillkor. Som aktiv Hyresvärd är du skyldig att följa de värdvillkor som föreligger vid publicering av annonser. Du ansvarar för och åtar dig även att hålla dig informerad om innehållet i vid var tid gällande allmänna användarvillkor.

Workaround strävar efter att tillhandahålla en kvalitativ tjänst för den som söker nytt kontor – det ska vara enkelt och smidigt att hitta bra kontor hos pålitliga hyresvärdar. Därför ställer Workaround ett antal krav på dig som Hyresvärd enligt nedan villkor. Observera att med Hyresvärd avses även den som annonserar kontor på Workaround i de fall en förmedling leder till överlåtelse av hyreskontrakt.

Om du som Hyresvärd har ett separat avtal med Workaround, gäller sådant avtal över dessa villkor vid tolkning av motstridiga bestämmelser.

3. Annonsering i Tjänsten

All annonsering i Tjänsten måste följa dessa särskilda värdvillkor, de allmänna användarvillkoren och övriga tillämpliga lagar, regler och villkor. Hyresvärden ska särskilt uppfylla följande:

 1. Hyresvärden förbinder sig att erbjuda Hyresgäster som kontaktat Hyresvärden via Tjänsten att hyra för det pris som annonserats via Tjänsten.

 2. Hyresvärden får inte använda vilseledande prisinformation, eller skicka in någon notering med ett pris som Hyresvärden inte avser att hyra ut objektet för.

 3. Hyresvärden garanterar att lokalen i fråga motsvarar de specifikationer och den standard som angetts i annonsens bilder och texter och som i övrigt kan förväntas av lokalen.

 4. Hyresvärden ansvarar för att informationen om priser, innehåll och tillgänglighet är uppdaterad och relevant utifrån det annonserade erbjudandet.

 5. En publicerad annons finns som huvudregel tillgänglig i Tjänsten i minst en kalendermånad. Workaround kan komma att ta bort annonsen om ingen återkoppling sker från Hyresvärden efter den tiden.

 6. Hyresvärden får inte lägga ut samma lokal eller arbetsplats för uthyrning i flera annonser i Tjänsten.

 7. Hyresvärden ska tillse att annonser hålls uppdaterade och relevanta samt ta bort annonser som inte längre är aktuella.

 8. Hyresvärden ska se till att kontorslösningar som hyrts ut ej längre finns tillgängliga via Tjänsten.

 9. Hyresvärden förbinder sig att meddela eventuella förändringar i det annonserade objektets utformning, pris, innehåll och tillgänglighet skyndsamt till Workaround.

4. Spridning av annons

Workaround har rätt att sprida Hyresvärdens annons, eller delar av Hyresvärdens annons, i egna och tredje parts marknadsföringskanaler för att maximera annonsens spridning, för att marknadsföra lokalen, Tjänsten och/eller Workaround. Denna rätt gäller även efter det att avtalsförhållandet mellan Hyresvärden och Workaround har avslutats. Exempel på marknadsföring genom tredje part innefattar bland annat, men inte uteslutande, spridning via Workarounds konton på Facebook, Instagram och LinkedIn samt via Google.

Workaround har rätt att använda Hyresvärdens varumärke, företagsnamn, logotyp och andra immateriella rättigheter i Tjänsten och i andra digitala och analoga kanaler, även tillhandahållna av tredje part, i syfte att marknadsföra Hyresvärden och dess annonser.

Workaround äger rätt att på sin webbplats, i nyhetsbrev eller på andra sätt informera om samarbetet med Hyresvärden.

Spridning av Hyresvärdens annons enligt denna klausul kan inte föranleda rätt till ersättning för Hyresvärden.

5. Bilder och filmer

Bilder och filmer ska vara relevanta för den kontorslösning Hyresvärden annonserar ut och får inte innehålla övrig text, företagsnamn, logotyper, URL:er eller andra grafiska tillägg som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring. Det är inte heller tillåtet att systematiskt använda ramar eller andra grafiska effekter i annonsens bild(er) som medför att annonsen framhävs på bekostnad av andra annonser i listningsvyn.

Det är inte tillåtet att ta bilder och filmer från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa kan vara skyddade under upphovsrättslagen.

6. Granskning och kontroll av annons

Workaround förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons på grund av att den bryter mot Workarounds särskilda värdvillkor, allmänna användarvillkor, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot Workarounds principer och riktlinjer. Workaround förbehåller sig rätten att ta bort/ändra i annonstext om texten bryter mot Workarounds regler.

Slumpvisa eller anmälningsinitierade kontroller genomförs fortlöpande, till exempel för verifiering av en användares identitet. Den som väljer att inte medverka till en sådan kontroll riskerar att stängas av från användning av Tjänsten.

7. Hantering av intresseanmälningar och Workarounds exklusivitet

Hyresvärden förbinder sig att svara på inkomna förfrågningar från Hyresgäster. Hyresvärden får inte vidareförmedla en intresseanmälan till tredje part. Hyresvärden är införstådd med att Hyresgäster via Tjänsten som förmedlas vidare av Hyresvärden till annan hyresvärd eller kontorsförmedlare resulterar i permanent avstängning av Hyresvärden från Tjänsten.

Under en period om 30 dagar från det att en Hyresgäst har blivit presenterad för en Hyresvärd genom intresseanmälan via Tjänsten eller genom förmedlare på Workaround representeras Hyresgästen exklusivt av Workaround. Ingen annan aktör eller förmedlare av kontorslokaler får representera Hyresgästen gentemot den Hyresvärd som företräder det kontor/kontorsanläggning som Hyresgästen har visat intresse för genom Tjänsten. Hyresvärden ska aktivt avvisa alla förfrågningar och åtgärder som syftar till att kringgå Workaround avseende en specifik intresseanmälan där Workaround har exklusivitet. Detta gäller i de fallen Hyresvärden inte redan har en aktiv och pågående dialog med Hyresgästen i en specifik förfrågan genom egna kanaler eller genom annan förmedlare av kontorslokaler innan intresseanmälan erhölls via Tjänsten.

Om Hyresgästen efter ovan nämnda 30 dagars exklusivitet uttryckligen inte väljer att företrädas av annan förmedlare av kontorslokaler för Hyresvärdens specifika kontor/kontorsanläggning, är Workaround alltid berättigad till förmedlingsavgift då Hyresgästen signerar ett avtal med Hyresvärden inom 90 dagar från senaste kontakt/dialog mellan Hyresgästen och Workaround, alternativt mellan Hyresgästen och Hyresvärden.

8. Hyresvärdens avtal med Hyresgästen

Hyresvärden förbinder sig att tillhandahålla korrekt avtal för uthyrning av den kontorsyta som Hyresvärden annonserar.

Hyresvärden ingår ett avtal med Hyresgästen när ett objekt förmedlas via Tjänsten. Workaround agerar endast som förmedlare, är inte part i avtalet mellan Hyresvärd och Hyresgäst och kan inte hållas ansvariga för något i den hyresförbindelse som uppstår mellan Hyresgästen och Hyresvärden.

9. Återkoppling till Workaround

Hyresvärden förbinder sig att meddela Workaround efter att en Hyresgäst tecknat avtal med Hyresvärden. Mejla denna information till info@workaround.io eller till ansvarig förmedlare hos Workaround. Workaround genomför regelbundet kontroller av inkomna förfrågningar till Hyresvärdar direkt med Hyresgäster och/eller i samarbete med tillämplig adressregistertjänst. Hyresvärden ska på Workarounds begäran översända avtal ingångna med Hyresgäster förmedlade av Workaround.

Hyresvärden är införstådd med att underlåtenhet att meddela Workaround ingångna avtal med Hyresgäster och/eller underlåtenhet att lämna information till Workaround om innehållet i ingångna avtal, liksom vilseledande eller icke-fullständig information angående innehåll i Hyresvärdens avtal med Hyresgäster kommer att leda till omedelbar avstängning från Tjänsten.

Hyresvärden ska inom 48 timmar från inkommen intresseanmälan meddela Workaround om de själva redan har en aktiv och pågående dialog med Hyresgästen. Om detta inte görs ska förmedlingsavgift utgå till Workaround vid tecknande av kontrakt med Hyresgästen, om ej annan överenskommelse görs.

10. Betalmodell och fakturering

Workaround tar ut en förmedlingsavgift när en Hyresvärd ingår ett avtal med en Hyresgäst som förmedlats via Workaround. Workarounds förmedlingsavgift är 10% eller 13% av den årshyra Hyresvärden tar ut från sin Hyresgäst. Med total årshyra avses de sammanlagda månatliga belopp Hyresgästen betalar till Hyresvärden under avtalets första tolv månader inklusive eventuell medlemsavgift, påslag och tillägg, allt exklusive moms. Om Hyresgästen signerar ett avtal med Hyresvärden som sträcker sig över en tidsperiod som är längre än tolv månader utgår en fortsatt förmedlingsavgift till Workaround efter tolv månader om 3% av månadshyran.

Hyresgäster betalar inte för att använda tjänsten.

Hyresvärden kan välja att betala förmedlingsavgiften på två olika sätt:

 • Engångsbetalning

  • En icke återbetalbar engångsbetalning till Workaround på 10% av en årshyra i samband med att Hyresgästen tecknar kontrakt.

  • Vid engångsbetalning sker fakturering årsvis i förskott med förfallodatum i samband med Hyresgästens inflyttning.

 • Löpande betalning under hyrestiden, dock högst 12 månader

  • Löpande betalning av 13% av månadshyran så länge Hyresgästen är hyresgäst – dock högst 12 månader.

  • Vid en löpande betalningsmodell sker fakturering kvartalsvis/halvårsvis i förskott i samband med Hyresgästens inflyttning. Minimibeloppet för en förmedling är alltså 3/12 delar av en årshyra. Fakturering avbryts på utflyttningsdag om så sker efter tre månader men innan tolv månader. Hyresvärden behöver skriftligen meddela Workaround i förväg om att Hyresgästen flyttar ut inom 12 månader från inflyttsdatum. Om Hyresgästen redan flyttat ut och Hyresvärden ej meddelat Workaround detta skriftligen i förväg avbryts faktureringen den dagen informationen om utflyttning är Workaround tillhanda.

Hyresvärden är skyldig att uppvisa kopia på ingångna avtal för att styrka hyresbeloppet som ligger till grund för Workarounds förmedlingsavgift. Detta används i syfte att bekräfta Workarounds initiala förmedlingsavgift. Denna förmedlingsavgift kan komma att ändras under de första 12 månaderna från ingånget avtal om hyresgästen får höjd eller sänkt månadshyra till följd av upp- eller nedgradering.

För löpande betalning under hyrestiden, om Hyresgästen gör justeringar av avtalets omfattning, d.v.s. uppgraderar/nedgraderar till större/mindre kontor och/eller fler/färre medlemskap/lokaler hos er som Hyresvärd, justeras Workarounds förmedlingsavgift i linje med den justerade totala årshyran. Förmedlingsavgiften regleras alltså utefter vad Hyresgästen betalar i hyra till Hyresvärden under de första 12 månaderna. Hyresvärden är skyldig att informera Workaround om hyresförhållandet förändras enligt ovan under de första 12 månaderna, så att Workaround ska kunna fakturera korrekt förmedlingsavgift.

Vid engångsbetalning sker ingen återbetalning om Hyresgästen nedgraderar kontor/rum/medlemskap hos Hyresvärden eller flyttar ut inom 12 månader från inflyttsdatum.

I det fall en affär förmedlas via Workaround men till en annan lokal som Hyresvärden också äger eller förfogar över, har Workaround rätt att ta ut förmedlingsavgift för denna förmedling.

Workaround kommer att fakturera Hyresvärden på tjugo (20) dagars betalningsvillkor. Vid försenad betalning ska Workaround ha rätt till ränta i enlighet med räntelagen.

Priser anges exklusive moms och eventuella lokala skatter som är tillämpliga i Hyresvärdens jurisdiktion. Hyresvärdens ska hålla Workaround skadeslös för alla skatter, avgifter eller andra kostnader och lagliga skyldigheter som åläggs Workaround som har sin grund i Hyresvärdens användning av Tjänsten i Hyresvärdens jurisdiktion.

11. Överlåtelse

Vid överlåtelse av hyreskontrakt till Hyresgäst som förmedlats via Workaround betalar överlåtande part/Hyresvärden en förmedlingsavgift som motsvarar 10% av en årshyra. Vid överlåtelse går det endast att erlägga engångsbetalning, inget löpande betalalternativ finns tillgängligt.

I det fall en överlåtelse sker efter att löpande betalning påbörjats kan annonsören välja att betala 10% av en årshyra för att avsluta betalningen till Workaround. Då dras ev. inbetalda förmedlingsavgift för den förmedlingen av från 10% av årshyran.

12. Uppsägning

För att avbryta en löpande betalningsmodell vid utflyttningsdatum (om så sker inom 12 månader från inflyttningsdatum), åligger det Hyresvärden att uppvisa skriftlig uppsägning från Hyresgästen i fråga, exempelvis genom att vidarebefordra mejlet där Hyresgästen bekräftar uppsägningen eller bifoga ett uppsägningsavtal.

För att en löpande fakturering ska avslutas ska du mejla ovanstående information till följande mailadress: ekonomi_wa@workaround.io.

Det åligger Hyresvärden att meddela uppsägningar skyndsamt och senast inom 30 dagar från uppsägningen till Workaround. Workaround återgäldar aldrig inbetalda eller utestående förmedlingsavgifter i de fall en Hyresvärd i efterhand meddelar att en Hyresgäst sagt upp sitt avtal.

13. Inga garantier och ansvarsbegränsning

Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag och användningen av tjänsten är användarens ansvar. Workaround garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till tjänsten eller att all information alltid är korrekt och fullständig och kan inte hållas ansvarig för eventuella fel som kan uppstå till följd av exempelvis skrivfel, tekniska avbrott eller utebliven information. Workaround kan inte heller hållas ansvarig för eventuella skador som orsakas av Hyresvärdar, Hyresgäster, Användare eller tredje part. Workaround kan inte hållas ansvariga för skador som orsakas av användning av tjänsten och dess innehåll, exempelvis skador till följd av uteblivna eller fördröjda svar på bokningsbekräftelser eller felaktig information.

Med undantag för skada som orsakats av Workaround grova vårdslöshet eller uppsåtliga agerande, ansvarar Workaround inte gentemot Användaren eller någon tredje part för någon indirekt skada, såsom men inte begränsat till utebliven vinst, inkomstförlust, minskad omsättning, förlorade avtal, förlust av data, goodwillskador eller följdskada av något slag, som uppkommer på grund av eller i samband med Workaround tillhandahållande av Tjänsten samt Hyresvärdens nyttjande av tjänsten eller oförmåga att använda tjänsten.

Hyresvärden och Workaround är överens om att Workaround sammanlagda totala skadeståndsansvar gentemot Hyresvärden ska vara begränsat till tjugofem (25) procent av vad Hyresvärden har betalat till Workaround under de tolv månader som föregick skadetillfället.

14. Skadeslöshetsåtagande

Hyresvärden ska försvara Workaround och hålla Workaround skadeslöst från anspråk, förluster och krav som uppstår på grund av Hyresvärdens felaktiga användning av Tjänsten, Hyresvärdens överträdelse av dessa villkor och/eller Hyresvärdens tvister med Hyresgäst.

15. Behandling av personuppgifter

Workaround samlar in och behandlar personuppgifter i syfte att tillhandahålla Tjänsten. Vår behandling av personuppgifter utförs i enlighet med Workarounds integritetspolicy. Workaround är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i integritetspolicyn. Läs mer i Workarounds integritetspolicy, som finns tillgänglig i Tjänsten.

När Workaround överför personuppgifter hänförliga till Hyresgäster är Hyresvärden personuppgiftsansvarig för sin egen behandling av Hyresgästers personuppgifter. Hyresvärden ska samla in och behandla personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), även kallad GDPR. Det ankommer enligt GDPR bland annat på Hyresvärden att informera Hyresgäster om Hyresvärdens egen behandling av personuppgifter.

16. Ändring av dessa användarvillkor samt ändring och uppsägning av Tjänsten

Workaround har rätt att ändra dessa användarvillkor. Workaround kommer att informera Hyresvärden om sådana ändringar som väsentligen påverkar Hyresvärdens rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor senast trettio (30) dagar innan en ändring träder i kraft. Workaround kommer att lämna sådan information på webbplatsen, i Tjänsten eller via e-post till den e-postadress som tillhandahållits av dig.

Respektive part har rätt att skriftligen säga upp dessa villkor och parternas avtal med iakttagande av 30 dagars uppsägningstid. Om Hyresvärden säger upp avtalet och Workaround har tillställt Hyresvärden intresseanmälningar, ska villkoren fortsätta gälla på dessa intresseanmälningar, vilket bland annat innebär att Workaround har rätt till förmedlingsavgift. Trots att avtalet upphör ska Workaround ha rätt att från Hyresvärden erhålla samtliga förmedlingsavgifter som är utestående och/eller pågående vid avtalets upphörande. Workaround har rätt att göra gällande avtalets bestämmelser gentemot Hyresvärden till dess att samtliga förmedlingsavgifter slutligt har reglerats.

Workaround har rätt att närsomhelst ändra, revidera eller sluta tillhandahålla Tjänsten, utan att det ska medföra något ansvar för Workaround. Workaround har även rätt att säga upp avtalet med Hyresvärden omedelbart eller stänga av Användare/Hyresvärd från vidare användning av Tjänsten. Ingen återbetalning från Workaround av redan erlagd förmedlingsavgift sker vid uppsägning av avtalet.

17. Oberoende parter

Workaround och Hyresvärden är av varandra oberoende näringsidkare. Ingen av parterna har befogenhet att ingå avtal å den andra partens vägnar eller att representera den andra parten, förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor.

Hyresvärden måste vara godkänd för F-skatt i Sverige eller motsvarande i Hyresvärdens verksamhetsland.

Hyresvärden måste ha en giltig företagsförsäkring för sin verksamhet.

18. Överlåtelse

Hyresvärden får inte överlåta eller överföra några rättigheter eller skyldigheter som framgår av dessa användarvillkor. Workaround kan överlåta och överföra avtalet och rättigheter enligt dessa användarvillkor utan Hyresvärdens godkännande.

19. Tillämplig lag och tvister

Dessa användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av dess lagvalsregler.

Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med dessa användarvillkor, eller vid brott, uppsägning eller ogiltighet av dessa, ska slutligen avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.