Integritetspolicy

Gäller från och med .

1. Introduktion

WorkaroundTown Sverige AB (fortsättningsvis ”Workaround”, ”vi” eller ”oss”) behandlar personuppgifter om dig när du använder våra tjänster. Med dina personuppgifter menar vi den data som direkt eller indirekt identifierar dig som vi samlar in och sparar data om. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla våra tjänster, ge dig en bättre upplevelse och ge erbjudanden som passar just dina behov.

Workaround är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Som personuppgiftsansvarig ansvarar vi för behandlingen av dina personuppgifter samt hur och för vilka ändamål behandlingen görs. Vi kommer enbart samla in och behandla personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy, den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), även kallad GDPR, och nationell lagstiftning som kompletterar dataskyddsförordningen.

2. Vilken typ av personuppgifter vi behandlar

Typ av personuppgiftBeskrivning
KontaktuppgifterNär du blir kund hos Workaround sparar vi de kontaktuppgifter som du angett: namn, e-postadress, telefonnummer.
Uppgifter i intresseanmälningarNär du använder vår tjänst för att hitta passande lokaler: dina behov och önskemål om lokal, information om den part du representerar, budget, personuppgifter i korrespondens och andra uppgifter du väljer att lämna till oss av relevans för din intresseanmälan och din användning av vår tjänst.
Uppgifter i annonserNär du använder vår tjänst för att marknadsföra lokaler: information om tillgängliga lokaler, kontaktuppgifter, personuppgifter i korrespondens, bilder, filmer, företagsnamn, budget och andra uppgifter du väljer att lämna i annonstexten.
Uppgifter om företaget du representerarFör att du ska kunna använda vissa delar av våra tjänster samlar vi in bolagsnamn och organisationsnummer för det företag du representerar.
Uppgifter i hyresavtalVid ingående av avtal om hyra av lokal/kontor med part som du fått kontakt med genom Workaround: avtalsinnehåll, bland annat parter och avtalad ersättning.
Leverantörer och samarbetspartnersVid ingående av avtal med leverantörer eller andra samarbetspartners: namn, kontaktuppgifter, avtalsinformation, korrespondens och övriga personuppgifter av relevans för det specifika samarbetet.
Information om hur du använder vår tjänstVi sparar data om vilka av våra annonser du visar intresse för och hur du använder vår tjänst.
Personuppgifter vid kontakt med oss eller vid besök hos ossDe uppgifter som den som besöker eller kontaktar oss väljer att lämna till oss, såsom namn, e-postadress, telefonnummer, adress och personuppgifter i korrespondens.

3. Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som:

  • du uppger själv när du blir kund hos oss eller annars interagerar med oss;

  • du uppger när du kontaktar oss i form av noteringar, chatt-konversationer, e-post och telefonsamtal;

  • skapas när du använder våra tjänster – t ex när du gör en intresseanmälan;

  • vi hämtar från andra källor – t ex Syna AB och hyresvärdar; eller

  • samlas via cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

4. Det här använder vi personuppgifter till

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder dina personuppgifter till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

ÄndamålBeskrivningRättslig grund
Tillhandahållande av tjänsterVi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att hantera och leverera våra tjänster, exempelvis tillhandahålla användarkonton och möjlighet att annonsera samt skicka information till dig om tjänsten.För att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig. Om avtalet är mellan oss och en juridisk person är den rättsliga grunden i stället vårt berättigade intresse.
IntresseanmälningarVi behandlar personuppgifter för att hantera intresseanmälningar, föra dialog med intressenter och hyresvärdar samt para ihop lämpliga hyresgäster och hyresvärdar. Vi behandlar även personuppgifter för att följa upp ingångna hyresavtal, hantera fakturering och betalning.För att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig. Om avtalet är mellan oss och en juridisk person är den rättsliga grunden i stället vårt berättigade intresse.
Kommunikation och supportVi behandlar personuppgifter för att tillhandahålla support, kontakta dig om våra tjänster och ge dig bättre hjälp. Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka tjänster du använder som grund för nyhetsbrev, erbjudanden och tips om hur du kan använda våra tjänster.Intresseavvägning.
Utveckling av våra tjänster samt marknadsföringFör att kunna marknadsföra relevanta tjänster till dig efter dina behov behandlar vi personuppgifter om vilka tjänster du använder och hur du använder dem.Intresseavvägning.
Säkerhet och förhindrande av missbrukVi behandlar personuppgifter i syfte att tillhandahålla säkra tjänster samt upptäcka och förhindra intrång, virusattacker, bedrägerier och annan användning av våra tjänster som strider mot villkoren eller lag.Intresseavvägning.
Leverantörer och samarbetspartnersVi behandlar personuppgifter för att köpa tjänster, ingå avtal, administrera avtalsförhållandet och samarbeta med leverantörer och samarbetspartners.För att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig. Om avtalet är mellan oss och en juridisk person är den rättsliga grunden i stället vårt berättigade intresse.
Följa tillämplig lagstiftning och myndighetskravFör att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen, för att genomföra rapportering till myndigheter i tillämpliga fall samt för att säkerställa att tjänsten uppfyller tillämplig lag.Rättslig förpliktelse.
Rättsliga krav och juridiska processerFör att hantera och försvara oss mot rättsliga krav och övriga tvister samt hantering av företagsförvärv och liknande juridiska processer.Intresseavvägning.

Vid behandling med stöd i den rättsliga grunden intresseavvägning anser Workaround att vårt berättigade intresse grundar sig att vår behandling är nödvändig för att vi ska kunna utföra, fullgöra, skydda och administrera vår verksamhet samt tillhandahålla dig våra tjänster, exempelvis för att hantera intresseanmälningar. Behandlingen utgår från att du valt att nyttja våra tjänster och få vår hjälp i att hitta skräddarsydda förslag på ett säkert och anpassat sätt.

5. Så här länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett syfte för behandlingen.

För personuppgifter om användare: personuppgifterna sparas så länge som användaren har ett aktivt konto hos oss. Personuppgifterna kommer raderas så snart som möjligt och senast inom en (1) månad efter att användaren begärt att personuppgifterna ska raderas. Användarkonton som inte har haft någon registrerad aktivitet de senaste två (2) åren kommer att raderas tillsammans med samtliga personuppgifter.

För intresseanmälningar och ingångna hyresavtal: i 18 månader efter ingånget avtal.

För personuppgifter om support och kontakt med oss, så länge som krävs för att administrera ditt ärende.

För att skicka information och marknadsföring om oss och våra tjänster samt kontakta dig: Så länge som vi skickar ut sådan information, om du inte motsätter dig att få informationen.

Behandling som krävs enligt lag: Vi sparar uppgifter som behövs för bokföringsändamål i sju år, vilket krävs enligt bokföringslagen. Därefter gallras uppgifterna inom ett år. För uppgifter om krav och juridiska processer: så länge som processen pågår. Dessa uppgifter sparas enligt denna punkt även om kortare tid anges ovan.

6. Delning av personuppgifter och överföring utanför EU

Om du lämnar en intresseanmälan till oss kommer vi att dela personuppgifterna med den eller de hyresvärdar som du har valt och eventuellt andra hyresvärdar som har passande objekt för din intresseanmälan. Mottagande hyresvärd(ar) är självständigt personuppgiftsansvariga för deras vidarebehandling av dina personuppgifter. För mer information om deras personuppgiftsbehandling hänvisas till deras personuppgiftsinformation som vanligen finns på deras webbplats.

Vi kan i övrigt komma att lämna ut personuppgifter till tredje part i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster och för att administrera vår verksamhet, eller om utlämning krävs enligt tillämplig lag.

Vid överföring av personuppgifter är vi fortsatt personuppgiftsansvarig för vår egen behandling, medan mottagande tredje part antingen blir personuppgiftsansvarig för sin vidarebehandling eller personuppgiftsbiträde till oss, utifrån omständigheterna i det specifika fallet.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträden som tillhandahåller tjänster till oss, såsom supporttjänster, IT-drift, hosting- och molntjänster, redovisning, marknadsföring, delgivning och ekonomi. I så fall kommer vi att ingå nödvändiga personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträdet, för att säkerställa att personuppgiftsbiträdets personuppgiftsbehandling sker i enlighet med våra instruktioner och tillämplig lag. Du är välkommen att kontakta oss om du vill ha information om vilka personuppgiftsbiträden som anlitas.

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU och EES. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt att behandla dina personuppgifter utanför EU och EES. I så fall kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att behandlingen sker på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagstiftning, till exempel genom att ingå Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler eller använda oss av andra tillämpliga överföringsmekanismer.

Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner. Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer.

7. Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken med de personuppgifter vi behandlar, innefattande att se till att personuppgifter i lämplig utsträckning skyddas mot olovlig åtkomst, förlust och förstörelse. Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.

Workarounds personal är bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver.

8. Dina rättigheter som registrerad

Dataskyddsförordningen ger dig som registrerad ett antal rättigheter vad gäller behandling av personuppgifter. Det är vår uppgift att uppfylla dessa rättigheter som personuppgiftsansvarig. Dina rättigheter beskrivs i detta kapitel nedan.

RättighetBeskrivning
Rätt till registerutdragDu ska kunna veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Du har därför rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som tillhör dig behandlas av oss, och i sådana fall få ett så kallat registerutdrag och viss information om behandlingen.
Rätt till rättelseOm några av de uppgifter vi behandlar om dig är felaktiga eller om fler uppgifter behöver behandlas med hänsyn till det ändamål för vilket vi behandlar uppgifter, har du rätt att få sådana felaktiga uppgifter rättade eller att komplettera med sådana ytterligare uppgifter som kan behövas för behandlingen.
Rätt till raderingDu har rätt att i vissa fall få din data som vi behandlar raderad. Kontakta i så fall oss (se nedan).
Rätt till begränsningDu har rätt att i vissa fall få behandlingen vi gör begränsad. Med begränsning menas att personuppgifter markeras så att de i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att personuppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse.
Rätt till dataportabilitetDu har rätt till så kallad dataportabilitet för den data du har givit oss i de fall vi gör behandlingen baserat på ditt samtycke eller när vi behandlar uppgifter för att fullgöra ett avtal med dig. Det innebär att du har rätt att få ut den data som du har givit oss och som vi behandlar om dig i ett visst format och att du har rätt att överföra denna till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till portabilitet gäller bara de uppgifter vi behandlat automatiserat.
Rätt att återkalla samtyckeOm vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig.
Rätt att invändaDu som registrerad har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som stöds på den rättsliga grunden berättigat intresse.
Rätt att lämna in klagomålOm du vill framföra klagomål mot vår behandling av dina personuppgifter önskar vi att du i första hand hör av dig till oss på Workaround. Du har även rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet, i Sverige är tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Om du vill utöva några av dina rättigheter enligt ovan, ber vi dig kontakta oss (se nedan).

9. Ändringar av denna policy

Om vi gör ändringar i den här integritetspolicyn så kommer vi att publicera en uppdaterad version på vår webbplats, workaround.io.

10. Kontaktuppgifter

Vid frågor om vår behandling av personuppgifter eller för att utöva dina rättigheter som registrerad, vänligen kontakta oss på följande kontaktuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
WorkaroundTown Sverige AB,
Org. nr 559005-9258

Holländargatan 22
113 59 Stockholm

Du är även välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna på vår webbplats, workaround.io.