Allmänna användarvillkor

Gäller från och med .

1. Definitioner

Användare är den person som använder tjänsten som Hyresvärd eller Hyresgäst, antingen för egen del eller som representant för ett företag eller en organisation.

Hyresvärd är privatpersoner, företag eller andra organisationer som marknadsför och hyr ut kontorsplatser, kontorsrum eller kontorslokaler via Workaround.

Hyresgäst är privatpersoner, företag eller andra organisationer som via förmedling av Workaround önskar hyra och/eller hyr en eller flera kontorsplatser, kontorsrum eller kontorslokaler av Hyresvärd.

Workaround är WorkaroundTown Sverige AB.

2. Tillämpning av dessa allmänna användarvillkor

Dessa allmänna användarvillkor utgör, tillsammans med eventuella övriga villkor, ett avtal mellan Användaren och Workaround. Dessa användarvillkor ska tillämpas på all användning av Workarounds tjänster och gäller för samtliga Användare.

När du skapar ett konto eller skickar in en intresseanmälan bekräftar du att du har läst och förstått dessa allmänna användarvillkor och samtycker till att vara bunden av dem. Om du inte godtar dessa allmänna användarvillkor kan du inte använda tjänsten.

Om Användaren använder tjänsten till förmån för ett företag eller en organisation som är Hyresvärd eller Hyresgäst, gäller dessa allmänna användarvillkor för sådant företag eller annan juridisk person utöver Användaren. I sådana fall garanterar Användaren att Användaren har rätt att juridiskt binda företaget eller organisationen till dessa allmänna användarvillkor.

För Hyresvärdar gäller utöver dessa allmänna användarvillkor även Workarounds särskilda värdvillkor, som uppdaterade från tid till annan finns tillgängliga i tjänsten. Om part har ingått ett särskilt avtal med Workaround ska sådant avtal äga företräde vid motstridiga skrivningar.

3. Villkor vid nyttjande av tjänsten

I egenskap av Användare förstår och accepterar du att du är ansvarig för att följa alla lagar, regler, förordningar och skattemässiga skyldigheter som gäller för användande av Workarounds tjänster. Du får endast använda Workarounds tjänster i enlighet med dessa allmänna användarvillkor och andra tillämpliga villkor. I samband med att du använder tjänsten och därmed associerat innehåll accepterar du att du inte kommer att:

  1. använda tjänsten för annat än vad tjänsten är avsedd för, exempelvis för konkurrerande verksamhet, mäkleri, eller andra syften som inte uttryckligen tillåts enligt våra villkor;

  2. uppge felaktig information i samband med en intresseanmälan eller annars uppge osann eller felaktig information vid användning av Workarounds tjänster;

  3. kopiera, lagra eller på annat sätt tillskansa dig tillgång till den information som finns på Workarounds site för ändamål som inte uttryckligen tillåts enligt våra villkor;

  4. använda mail och chattfunktioner för oönskad kommersiell e-post (”spam”) eller reklam som inte har med uthyrning av arbetsplatser eller lokaler för arbete att göra;

  5. systematiskt hämta data eller annat innehåll från tjänsten för att skapa eller sammanställa databas, katalog eller liknande, oavsett i vilket syfte detta görs;

  6. manipulera eller använda icke-offentliga områden av Workarounds webbplats eller Workarounds leveranssystem; eller

  7. kontakta hyresvärdar genom Workarounds tjänster om du är mäklare och har provisionsbaserade uppdrag eller andra uppdrag mot uthyrare och/eller hyresvärdar samt överlåtelser. Har du en intressent på ett specifikt objekt ber vi dig istället kontakta Workaround direkt.

Workaround har rätt att utan vidare förklaring temporärt eller permanent stänga av Användaren från tjänsten. Exempel på sådant som kan utgöra grund för avstängning är brott mot någon av avtalspunkterna i våra användarvillkor eller upprepad underlåtenhet att svara i kommunikationen med Workaround eller mellan hyresgäst och hyresvärd.

4. Om tjänsten

Workaround tillhandahåller en förmedlingstjänst för uthyrning och bokning av lediga lokaler. Tjänsten bygger på information i form av text och bild om Hyresvärds objekt, mötesrum, konferenslokaler och kontorsplatser som tillhandahålls av Workaround genom anslutna Hyresvärdar och Hyresgäster.

Hyresvärd och Hyresgäst ingår ett direkt avtal med varandra om uthyrning förmedlat genom Workarounds plattform. Workaround tillhandahåller en förmedlingstjänst. Workaround är inte en hyresvärd och är inte part i avtalet mellan Hyresvärd och Hyresgäst.

Workaround gör regelbundet kontroller av Hyresvärdar och Hyresgäster, men det är upp till varje Hyresgäst och Hyresvärd att själva avgöra om de vill ingå ett hyresavtal med varandra.

Hyresgäster och Hyresvärd via Workarounds plattform är ansvariga för material som visas samt priser och objektets tillgänglighet. Det är inte tillåtet att länka eller referera till externa webbplatser i annonstexten eller i annat användargenererat innehåll på Workarounds webbplats.

Workaround har som policy att alltid granska allt material som läggs ut på siten. Workaround förbehåller sig rätten att neka material och/eller ändra information som publiceras i tjänsten.

Workaround tillhandahåller ej något skydd för egendom eller lokal mot förlust eller skada på grund av stöld eller skadegörelse orsakad av hyresgäst. Varje värd och gäst ansvarar för sitt försäkringsbehov.

5. Hantering av intresseanmälningar och exklusivitet

När en Användare som är Hyresgäst väljer att skicka in en intresseanmälan till en Hyresvärd via tjänsten, godkänner Användaren (i detta fall Hyresgästen) att Workaround under en period om 30 dagar exklusivt representerar Användaren mot Hyresvärden/Hyresvärdarna. Undantag från exklusiviteten gäller endast gentemot sådan Hyresvärd som inom 48 timmar efter mottagande av en intresseanmälan meddelar Workaround att man redan har en aktiv och pågående dialog med Användaren genom andra kanaler och/eller andra förmedlare av kontorslokaler. Det påverkar dock inte exklusiviteten gentemot andra Hyresvärdar.

Om Användaren som är Hyresgäst efter de inledande 30 dagarna inte kontaktar Workaround och i skrift uttrycker en vilja att företrädas av annan förmedlare av kontorslokaler representerar Workaround intressenten löpande gentemot Hyresvärdar (se Särskilda värvillkor avsnitt 7 för mer information).

Att använda tjänsten är kostnadsfritt för Användare som är Hyresgäst. Hyresvärdar ska erlägga ersättning i enlighet med de särskilda värdvillkoren eller separat avtal mellan Hyresvärd och Workaround.

6. Immateriella rättigheter

När Användaren skapar en användarprofil får Användaren en rätt att använda tjänsten i enlighet med dessa användarvillkor.

All upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter (registrerade och oregistrerade) i tjänsten tillhör Workaround och/eller tredje man. Ingenting i dessa användarvillkor ger Användaren en rättighet eller licens att använda någon upphovsrätt, varumärke, eller annan immateriell rättighet som ägs eller kontrolleras av Workaround. Användaren erhåller endast den begränsade rätten att använda tjänsten som särskilt framgår av dessa användarvillkor.

Användaren får inte kopiera, överföra till tredje man, ändra eller vidareutveckla någon del av tjänsten och dess innehåll. Användaren får inte heller utveckla med tjänsten konkurrerande lösningar, dekompilera eller utföra reverse engineering på tjänsten eller på annat sätt försöka återskapa källkoden.

Användaren får inte använda Workarounds varumärke eller andra kännetecken ägda av Workaround utan Workarounds föregående skriftliga tillstånd.

7. Inga garantier och ansvarsbegränsning

Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag och användningen av tjänsten är Användarens ansvar. Workaround garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till tjänsten eller att all information alltid är korrekt och fullständig och kan inte hållas ansvarig för eventuella fel som kan uppstå till följd av exempelvis skrivfel, tekniska avbrott eller utebliven information. Workaround kan inte heller hållas ansvarig för eventuella skador som orsakas av Hyresvärdar, Hyresgäster, Användare eller tredje part. Workaround kan inte hållas ansvariga för skador som orsakas av användning av tjänsten och dess innehåll, exempelvis skador till följd av uteblivna eller fördröjda svar på bokningsbekräftelser eller felaktig information i mötesbekräftelse.

Med undantag för skada som orsakats av Workaround grova vårdslöshet eller uppsåtliga agerande, ansvarar Workaround inte gentemot Användaren eller någon tredje part för någon indirekt skada, såsom men inte begränsat till utebliven vinst, inkomstförlust, minskad omsättning, förlorade avtal, förlust av data, goodwillskador eller följdskada av något slag, som uppkommer på grund av eller i samband med Workaround tillhandahållande av Tjänsten samt Hyresvärdens nyttjande av tjänsten eller oförmåga att använda tjänsten.

Användaren och Workaround är överens om att Workaround sammanlagda skadeståndsansvar gentemot Användaren ska vara begränsat till max femhundra (500) kronor per år.

8. Behandling av personuppgifter

Workaround samlar in och behandlar personuppgifter i syfte att skapa en användarprofil till Användaren och tillhandahålla tjänsten. Workaround kommer enbart samla in och behandla personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), även kallad GDPR. Vår behandling av personuppgifter utförs i enlighet med vår integritetspolicy. Läs mer i vår integritetspolicy, som finns tillgänglig i tjänsten.

När Workaround överför personuppgifter till en Hyresvärd, blir Hyresvärden personuppgiftsansvarig för sin egen behandling av Hyresgästens personuppgifter. För mer information om Hyresvärdens egen personuppgiftsbehandling hänvisas Användaren till respektive Hyresvärd.

9. Ändring av dessa användarvillkor samt ändring och uppsägning av tjänsten

Workaround har rätt att ändra dessa användarvillkor. Workaround kommer att informera dig om sådana ändringar som väsentligen påverkar dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor senast trettio (30) dagar innan en ändring träder i kraft. Workaround kommer att lämna sådan information på vår webbplats, i tjänsten eller via e-post till den e-postadress som tillhandahållits av dig.

Du har rätt att när som helst och utan föregående meddelande säga upp din användarprofil i tjänsten. Du kan avsluta din användarprofil och radera alla personuppgifter hänförliga till ditt konto direkt i tjänsten. Särskilda uppsägningsregler gäller för Hyresvärdar.

Workaround har rätt att närsomhelst ändra, revidera eller sluta tillhandahålla tjänsten, utan att det ska medföra något ansvar för Workaround. Workaround har även rätt att säga upp avtalet med Användaren omedelbart eller stänga av Användaren från vidare användning av Tjänsten.

10. Överlåtelse

Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter eller skyldigheter som framgår av dessa användarvillkor. Workaround kan överlåta och överföra våra rättigheter enligt dessa användarvillkor utan ditt godkännande.

11. Tillämplig lag och tvister

Dessa användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av dess lagvalsregler.

Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med dessa användarvillkor, eller vid brott, uppsägning eller ogiltighet av dessa, ska slutligen avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.