Särskilda värdvillkor

Detta dokument uppdaterades . (Senaste uppdateringar gäller “Betalmodell och fakturering”)

Definitioner

 • Användare av Workaround är hyresvärdar, hyresgäster samt hyresgäster via företag.
 • Hyresvärdar är privatpersoner, företag eller andra organisationer som hyr ut kontorsplatser, kontorsrum eller kontorslokaler via Workaround.
 • Hyresgäster / Intressenter är privatpersoner, företag eller andra organisationer som via Workaround hyr en eller flera kontorsplatser, kontorsrum eller kontorslokaler.
 • Hyresgäst via företag är antingen firmatecknare eller ombud som via avtal har fullmakt att ingå avtal för företagets räkning.
 • Hyrestid är den tid som hyresgäst och hyresvärd ingår hyresavtal för.

Introduktion

Särskilda värdvillkor är de villkor och regler som styr användandet av workaround.io för hyresvärdar. Genom att använda webbtjänsten workaround.io godkänner och accepterar du dessa villkor och regler. Om du inte godkänner villkoren och reglerna i detta avtal ber vi dig att sluta använda denna tjänst.

Workaround har möjlighet att när som helst ändra villkoren i sina värdvillkor. Som aktiv hyresvärd är du skyldig att följa de värdvillkor som föreligger vid publicering av annonser. Du ansvarar för och åtar dig även att hålla dig informerad om innehållet i vid var tid gällande allmänna användarvillkor.

Workaround strävar efter att tillhandahålla en kvalitativ tjänst för den som söker nytt kontor – det ska vara enkelt och smidigt att hitta bra kontor hos pålitliga hyresvärdar. Därför ställer Workaround ett antal krav på dig som hyresvärd enligt nedan villkor. Observera att med hyresvärd avses även den som annonserar kontor på Workaround i de fall en förmedling leder till överlåtelse av hyreskontrakt.

Annonsering

 1. Hyresvärden förbinder sig att erbjuda hyresgäster som kontaktat hyresvärden via Workaround att hyra för det pris som annonserats via plattformen.
 2. Hyresvärden får inte använda vilseledande prisinformation, eller skicka in någon notering med ett pris som hyresvärden inte avser att hyra ut objektet för.
 3. Hyresvärden garanterar att lokalen ifråga motsvarar de specifikationer och den standard som angetts i annonsens bilder och texter och som i övrigt kan förväntas av denna lokal.
 4. Hyresvärden ansvarar för att informationen om priser, innehåll och tillgänglighet är uppdaterad och relevant utifrån det aktuella erbjudandet.
 5. En publicerad annons garanteras publicering på Workarounds webbplats i minst en kalendermånad. Det är förbehållet Workaround att ta bort annonsen om ingen återkoppling sker från hyresvärden efter den tiden.
 6. Hyresvärden får inte lägga ut samma lokal eller arbetsplats för uthyrning i flera annonser på Workarounds plattform.
 7. Hyresvärden ska se till att kontorslösningar som hyrts ut ej längre finns tillgängliga via Workarounds plattform.
 8. Hyresvärden förbinder sig att meddela eventuella förändringar i det annonserade objektets utformning, pris, innehåll och tillgänglighet skyndsamt till Workaround.

Spridning av annons

Workaround har rätt att sprida hyresvärdens annons, eller delar av hyresvärdens annons, i tredje parts marknadsföringskanaler för att maximera annonsens spridning eller för att marknadsföra Workaround. Denna rätt gäller även efter det att avtalsförhållandet mellan hyresvärden och Workaround har avslutats. Exempel på marknadsföring genom tredje part innefattar bland annat, men inte uteslutande, spridning via Workarounds konton på Facebook, Instagram och LinkedIn.

Spridning av hyresvärdens annons enligt denna klausul kan inte föranleda rätt till ersättning för hyresvärden.

Bilder och filmer

Bilder och filmer ska vara relevanta för kontorslösningen du annonserar ut och får inte innehålla övrig text, företagsnamn, logotyper, URL:er eller andra grafiska tillägg som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring. Det är inte heller tillåtet att systematiskt använda ramar eller andra grafiska effekter i annonsens bild(er) som medför att annonsen framhävs på bekostnad av andra annonser i listningsvyn.

Det är inte tillåtet att ta bilder och filmer från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa kan vara skyddade under upphovsrättslagen.

Granskning och kontroll av annons

Workaround förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons på grund av att den bryter mot Workarounds värdvillkor, allmänna användarvillkor, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot Workarounds principer och anda. Workaround förbehåller sig rätten att ta bort/ändra i annonstext om texten bryter mot annonseringsregler.

Slumpvisa eller anmälningsinitierade kontroller genomförs fortlöpande, till exempel för verifiering av en användares identitet. Den som väljer att inte medverka till en sådan kontroll riskerar att stängas av från användning av tjänsten.

Hantering av intresseanmälningar

Hyresvärden förbinder sig att svara på inkomna förfrågningar från intressenter. Hyresvärden är införstådd med att intressenter via Workarounds plattform som förmedlas vidare till annan hyresvärd eller kontorsförmedlare resulterar i permanent avstängning från tjänsten.

Under en period om 30 dagar från det att en intressent har blivit presenterad för en hyresvärd genom intresseanmälan via workaround.io eller genom förmedlare på workaround.io representeras intressenten exklusivt av Workaround och ingen annan aktör eller förmedlare av kontorslokaler gentemot den hyresvärd som företräder det kontor/kontorsanläggning som intressenten har visat intresse för genom Workaround. Detta gäller i de fall hyresvärden inte redan är i kontakt med intressenten i denna specifika förfrågan genom egna kanaler eller genom annan förmedlare av kontorslokaler.

Om intressenten efter ovan nämnda 30 dagars exklusivitet uttryckligen inte väljer att företrädas av annan förmedlare av kontorslokaler för hyresvärdens specifika kontor/kontorsanläggning är Workaround alltid berättigad till provision då intressenten signerar ett avtal med hyresvärden inom 90 dagar från senaste kontakt/dialog mellan intressenten och Workaround, alternativt mellan intressenten och hyresvärden, gällande det specifika kontoret/kontorsanläggningen.

Avtal med hyresgästen

Hyresvärden förbinder sig att tillhandahålla korrekt avtal för uthyrning av den kontorsyta som hyresvärden annonserar. Hyresvärden kan alternativt nyttja Workarounds standardavtal för uthyrning.

Hyresvärden ingår ett direkt avtal med hyresgästen när ett objekt förmedlas via Workarounds plattform. Workaround agerar endast som förmedlare och kan inte hållas ansvariga för något i den hyresförbindelse som uppstår mellan hyresgästen och hyresvärden.

Återkoppling till Workaround

Hyresvärden förbinder sig att meddela Workaround efter att en hyresgäst tecknat avtal med hyresvärden. Workaround genomför regelbundet kontroller av inkomna förfrågningar till hyresvärdar i samarbete med tillämplig adressregistertjänst. Maila denna information till info@workaround.io eller till ansvarig förmedlare hos Workaround.

Hyresvärden är införstådd med att underlåtenhet att meddela Workaround ingångna avtal med hyresgäster och/eller underlåtenhet att lämna information till Workaround om innehållet i ingångna avtal, liksom vilseledande eller icke-fullständig information angående innehåll i hyresvärdens avtal med potentiella hyresgäster kommer att leda till omedelbar avstängning från tjänsten.

Hyresvärden skall inom 48 timmar från inkommen intresseanmälan meddela Workaround om de själva redan har kontakt med företaget som söker kontor. Om detta inte görs skall provision utgå till Workaround om ej annan överenskommelse görs.

Betalmodell och fakturering

Workaround tar ut en serviceavgift när en hyresvärd ingår ett avtal med en hyresgäst som förmedlats via Workaround. Workarounds serviceavgift är 10% eller 13% av den årshyra hyresvärden tar ut från sin hyresgäst. Med total årshyra avses de sammanlagda månatliga belopp hyresgästen betalar till hyresvärden under avtalets första tolv månader inklusive ev medlemsavgift (exklusive moms).

Obs. Som sökande hyresgäst betalar man ingenting för att använda tjänsten.

Hyresvärden kan välja att betala serviceavgiften på två olika sätt:

 1. Direktbetalning
  • En engångsbetalning till Workaround på 10% av en årshyra i samband med att hyresgästen tecknar kontrakt.
 2. Löpande betalning under hyrestiden, dock högst 12 månader
  • Vid en löpande betalningsmodell faktureras 13% av en månadshyra löpande så länge hyresgästen sitter kvar – dock max upp till ett år.
  • Vid en löpande betalningsmodell sker fakturering kvartalsvis i förskott i samband med hyresgästens inflytt. Minimibeloppet för en förmedling är alltså 3/12 delar av en årshyra. Fakturering avbryts på utflyttningsdag om så sker innan tolv månader. Hyresvärden behöver meddela Workaround att hyresgästen flyttar ut i förväg eller senast samma dag som utflytt sker. Om hyresgästen redan flyttat ut och hyresvärden ej meddelat Workaround detta avbryts faktureringen den dagen informationen om utflytt är Workaround tillhanda.
  • Hyresvärden är skyldig att uppvisa kopia på ingångna avtal för att styrka hyresbeloppet som ligger till grund för Workarounds serviceavgift. Detta används i syfte att bekräfta Workarounds initiala förmedlingsavgift. Denna serviceavgift kan komma att ändras under de första 12 månaderna från ingånget avtal om hyresgästen får höjd eller sänkt månadshyra till följd av upp- eller nedgradering (se nedan).
  • Om hyresgästen under de första 12 månaderna uppgraderar / nedgraderar till större / mindre kontor och/eller fler / färre medlemskap hos er som hyresvärd justeras Workarounds serviceavgift i linje med den totala årshyran. Serviceavgiften regleras alltså utefter vad hyresgästen betalar i hyra till er som hyresvärd under de första 12 månaderna. Hyresvärden är skyldig att informera Workaround om hyresförhållandet förändras enligt ovan under de första tolv månaderna. Detta så att Workaround skall kunna fakturera korrekt serviceavgift.

I det fall en affär förmedlas via Workaround men till en annan lokal som hyresvärden också äger eller förfogar över har Workaround rätt att ta ut serviceavgift för denna förmedling.

Överlåtelse

Vid överlåtelse av hyreskontrakt till hyresgäst som förmedlats via Workaround betalar du som annonsör en provision som motsvarar 10% av en årshyra. Vid överlåtelse går det inte att välja Workarounds löpande betalalternativ.

I det fall en överlåtelse sker efter det att löpande betalning påbörjats kan annonsören välja att betala 10% av en årshyra för att avsluta betalningen till Workaround. Då dras ev. inbetalda serviceavgifter för den förmedlingen av från 10% av årshyran.

Uppsägning

För att avbryta en löpande betalningsmodell vid utflyttsdatum (om så sker inom tolv månader från inflyttsdatum) åligger det annonsören att uppvisa skriftlig uppsägning från hyresgästen i fråga, exempelvis genom att vb:a/cc:a mailet där hyresgästen bekräftar uppsägningen eller bifoga ett uppsägningsavtal. Se avsnitt Betalmodell och fakturering .

För att en löpande fakturering ska avslutas ska du maila ovanstående information till följande mailadress: ekonomi_wa@workaround.io .

Det åligger hyresvärden att meddela uppsägningar skyndsamt till Workaround. Workaround återgäldar aldrig inbetalda eller utestående provisionsavgifter i de fall en hyresvärd i efterhand meddelar att en hyresgäst sagt upp sitt avtal.

Workaround lagrar personuppgifter som vi kan komma att hantera i samband med hyresvärdens annonsering i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi följer de regler som enligt personuppgiftslagen (PuL) avser att värna om användarens integritet.

Ansvarsbegränsning

Workaround kan inte ställas till svars för om webbtjänsten ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerat som förväntat. Workaround kan inte heller hållas ansvarig för eventuella problem eller skador som listade hyresvärdar eller hyresgäster kan tänkas skapa.

Workaround kan inte hållas ansvarig för någon skada eller förlust som inträffat på grund av ett ingånget avtal med någon hyresgäst som använt sig av tjänsten Workaround för att hitta kontor.

Workaround ansvarar inte för länkar från webbplatsen till externa webbplatser eller för de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet.