Integritetspolicy

Detta dokument uppdaterades .

Introduktion

Workaround behandlar uppgifter om dig och hur du använder våra tjänster. Med dina uppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla tjänster, ge dig en bättre upplevelse och ge erbjudanden som passar just dina behov. Som personuppgiftsansvarig ansvarar vi för behandlingen av dina uppgifter samt hur och för vilka ändamål behandlingen görs.

Vilken typ av uppgifter vi behandlar

Kontaktuppgifter

När du blir kund hos Workaround sparar vi de kontaktuppgifter som du angett: Namn, e-postadress, telefonnummer.

Uppgifter om företaget du representerar

För att kunna kvalitetssäkra vår tjänst samlar vi in bolagsnamn och organisationsnummer för det företag du representerar.

Information om ditt beteende

Vi sparar data om vilka av våra annonser du visar intresse för och hur du använder våran tjänst.

Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar data som:

 • du uppger själv när du blir kund hos oss;
 • du uppger när du kontaktar oss i form av noteringar, chatt-konversationer, e-post och telefonsamtal;
 • skapas när du använder våra tjänster – t ex när du gör en intresseanmälan;
 • vi hämtar från andra källor – t ex Syna AB; eller
 • samlas via cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Det här använder vi personuppgifter till

För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

 • Krav för att fullgöra avtalet med dig.
 • Krav för att fullgöra en för Workaround rättslig förpliktelse.
 • Behandlingen ligger i både ditt och Workarounds intresse.
 • Samtycke från dig för just den behandlingen.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att hantera och leverera de tjänster du beställt av oss. Vi behandlar även personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av de tjänster du använder.

Rättslig grund: Intresseavvägning och fullgörande av avtal.

Kommunikation och support

Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp.

Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka tjänster du använder som grund för fakturor, nyhetsbrev, viktig information om dina tjänster, erbjudanden och tips om hur du kan använda våra tjänster.

Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.

Utveckling av våra tjänster och produkter

För att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster till dig efter dina behov behandlar vi personuppgifter om vilka tjänster du använder och hur du använder dem.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Marknadsföring

För att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster till dig efter dina behov behandlar vi personuppgifter om vilka tjänster du använder och hur du använder dem.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Säkerhet och förhindrande av missbruk

Vi behandlar personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra följande för våra tjänster och i vårt nätverk:

 • Missbruk
 • Intrångsförsök
 • Attacker i form av t ex virus, DDOS
 • Lagbrott
 • Användning av våra tjänster som strider mot våra villkor

Rättslig grund: Fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.

Så här länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge du finns registrerad i vår tjänst och det finns ett syfte för behandlingen.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Partners, underleverantörer och delar inom WorkaroundTown Sverige AB.

Vi har avtal med samtliga partners och underleverantörer inom EU, och EU standardavtalsklausuler för alla utanför EU. I förekommande fall används EU/US Privacy Shield-certifiering om behandling sker i USA. Avtalen reglerar bland annat vilka personuppgifter som behandlas, varför behandling görs, hur personuppgifter skall skyddas och hur länge de behandlas. Avtalen innehåller också instruktioner från personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträde hur personuppgifterna får behandlas.

Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner.

Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter på ett säkert sätt. Eftersom inloggning till ditt konto inte kräver ett lösenord så kommer lösenord aldrig lagras hos oss.

Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.

Workarounds personal är bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver.

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar.

Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig.

Workarounds personal är bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver.

Rätt till registerutdrag

Du ska kunna veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Därför har du har rätt att få ett registerutdrag från oss. För att få del av ett registerutdrag måste du tydligt ange vilken information du vill ta del av. Vi måste besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål, och senast inom en månad. Om vi av någon anledning inte fullt ut kan besvara din förfrågan, kommer vi motivera varför och vi kommer också att informera dig om hur lång tid vi behöver för att besvara din begäran. Vid en begäran om registerutdrag kommer vi att begära att du identifierar dig på ett säkert sätt.

Rätt till rättelse

Om några av de uppgifter vi behandlar är felaktiga eller om fler uppgifter behöver behandlas med hänsyn till det ändamål för vilket vi behandlar uppgifter, har du rätt att få sådana felaktiga uppgifter rättade eller att komplettera med sådana ytterligare uppgifter som kan behövas för behandlingen. När vi har rättat din data kommer vi att kontakta sådana parter som vi har lämnat ut din data till och informera dem om vilka rättelser som har gjorts, under förutsättning att det inte innebär en allt för betungande insats för oss eller om det av någon anledning skulle vara omöjligt.

Rätt till radering

Du har även rätt att i vissa fall få din data som vi behandlar raderad. Kontakta i så fall oss (se nedan).

Rätt till begränsning

Du har även rätt att i vissa fall få behandlingen vi gör begränsad. Med begränsning menas att datan markeras så att den i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att datan är felaktig och du har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden vi utreder om datan är rätt eller inte.

Rätt till dataportabilitet

Du har också rätt till så kallad dataportabilitet för den data du har givit oss i de fall vi gör behandlingen baserat på ditt samtycke eller när vi behandlar uppgifter för att fullgöra ett avtal med dig. Det innebär att du har rätt att få ut den data som du har givit oss och som vi behandlar om dig i ett visst format och att du har rätt att överföra denna till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till portabilitet gäller bara de uppgifter vi behandlat automatiserat.

Om du vill utöva några av dina rättigheter enligt ovan, ber vi dig kontakta oss (se nedan).

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig
WorkaroundTown Sverige AB
Holländargatan 22
113 59 Stockholm
Sweden

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter, vill ha eventuellt felaktiga uppgifter rättade, vill få vissa uppgifter raderade eller har klagomål på behandlingen så är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna på vår hemsida.

Övrigt

Om vi gör ändringar i den här integritetspolicyn så kommer vi att publicera en uppdaterad version på den här sidan.