Gå till workaround.io

Särskilda värdvillkor

De villkor och regler som följer styr användandet av workaround.io. Genom att använda webbtjänsten Workaround.se godkänner och accepterar du dessa villkor och regler. Om du inte godkänner villkoren och reglerna i detta avtal ber vi dig att sluta använda denna tjänst.

Workaround har möjlighet att när som helst ändra villkoren i sin annonspolicy. Som aktiv hyresvärd är du enligt våra Allmänna Villkor skyldig att följa den policy som föreligger vid publicering av annonser. Du ansvarar för och åtar dig även att hålla dig informerad om innehållet i vid var tid gällande Värdvillkor och Allmänna Villkor.

Workaround strävar efter att tillhandahålla en kvalitativ tjänst för den som söker nytt kontor – det ska vara enkelt och smidigt att hitta bra kontor hos pålitliga hyresvärdar. Därför ställer Workaround ett antal krav på dig som hyresvärd enligt nedan villkor. Observera att med hyresvärd avses även den som annonserar kontor på Workaround i de fall en förmedling leder till överlåtelse av hyreskontrakt.

Annonsering

Hyresvärden förbinder sig att erbjuda hyresgäster som kontaktat hyresvärden via Workaround att hyra för det pris som annonserats via plattformen.

Hyresvärden får inte använda vilseledande prisinformation, eller skicka in någon notering med ett pris som hyresvärden inte avser att hyra ut objektet för.

Hyresvärden garanterar att lokalen ifråga motsvarar de specifikationer och den standard som angetts i annonsens bilder och texter och som i övrigt kan förväntas av denna lokal.

Hyresvärden ansvarar för att informationen om priser, innehåll och tillgänglighet är uppdaterad och relevant utifrån det aktuella erbjudandet. Detta innebär att hyresvärden ansvarar för att got annat som hyresvärden inte själv äger eller har tillstånd att hyra ut.

En publicerad annons garanteras publicering på Workarounds webbplats i en kalendermånad. Det är förbehållet Workaround att ta bort annonsen om ingen återkoppling sker från hyresvärden efter den tiden.

Hyresvärden får inte lägga ut samma lokal eller arbetsplats för uthyrning i flera annonser på Workarounds plattform.

Hyresvärden ska se till att kontorslösningar som hyrts ut ej längre finns tillgängliga via Workarounds plattform.

Hyresvärden förbinder sig att meddela eventuella förändringar i det annonserade objektets utformning, pris, innehåll och tillgänglighet skyndsamt till Workaround.

Spridning av annons

Workaround har rätt att sprida hyresvärdens annons, eller delar av hyresvärdens annons, i tredje parts marknadsföringskanaler för att maximera annonsens spridning eller för att marknadsföra Workaround. Denna rätt gäller även efter det att avtalsförhållandet mellan hyresvärden och Workaround har avslutats. Exempel på marknadsföring genom tredje part innefattar bland annat, men inte uteslutande, spridning via Workaround:s konton på Facebook, Instagram och LinkedIn.

Spridning av hyresvärdens annons enligt denna klausul får utföras utan hyresvärdens samtycke om den inte innebär någon extra kostnad för hyresvärden.

Spridning av hyresvärdens annons enligt denna klausul kan inte föranleda rätt till ersättning för hyresvärden

Bilder och filmer

Bilder och filmer ska vara relevanta för kontorslösningen du annonserar ut och får inte innehålla övrig text, företagsnamn, logotyper, URL:er eller andra grafiska tillägg som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring. Det är inte heller tillåtet att systematiskt använda ramar eller andra grafiska effekter i annonsens bild(er) som medför att annonsen framhävs på bekostnad av andra annonser i listningsvyn. 

Det är inte tillåtet att ta bilder och filmer från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa kan vara skyddade under upphovsrättslagen.

Återkoppling till Workaround

Hyresvärden förbinder sig att meddela Workaround inom 24 timmar efter att en hyresgäst tecknat avtal med hyresvärden. Workaround genomför regelbundet kontroller av inkomna leads mot hyresvärdar i samarbete med tillämplig adressregistertjänst.

Hyresvärden är införstådd med att underlåtenhet att meddela Workaround ingångna avtal med hyresgäster som använt plattformen leder till omedelbar, permanent avstängning från tjänsten.

Hyresvärden är införstådd med att underlåtenhet att lämna information om innehållet i ingångna avtal, liksom vilseledande eller icke-fullständig information angående innehåll i hyresvärdens avtal med potentiella hyresgäster kommer att leda till omedelbar avstängning från tjänsten.

Hyresvärden är införstådd med att underlåtenhet att följa Workarounds värdvillkor avseende återkoppling till – eller bemötande av hyresgäster som använder plattformen kan leda till tillfällig eller permanent uteslutning från tjänsten.

Om hyresvärden underlåter att återkoppla ingångna avtal till Workaround och Workaround vid fler än två tillfällen behöver be hyresvärden om information om ingångna avtal tas en administrativ avgift (500 kr exkl moms) ut i tillägg till serviceavgiften.

Granskning och kontroll av annons

Workaround förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons på grund av att den bryter mot de Användarvillkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot Workarounds principer och anda. Workaround förbehåller sig rätten att ta bort/ändra i annonstext om texten bryter mot annonseringsregler, och annonsen efter ändringen kan publiceras.

Slumpvisa eller anmälningsinitierade kontroller genomförs fortlöpande, till exempel för verifiering av en användares identitet. Den som väljer att inte medverka till en sådan kontroll riskerar att stängas av från användning av Workaround.se

Hantering av intresseanmälningar

Hyresvärden förbinder sig att svara på inkomna förfrågningar inom 24 timmar. Workaround rekommenderar dock att ringa intressenter direkt för att maximera chanserna till uthyrning samt påverka rankningen av annonser på Workaround.

Hyresvärden förbinder sig att återkoppla till potentiella hyresgäster inom 24 timmar efter visning av lokalen. Workaround rekommenderar dock att boka in visning med intressenter så snart som möjligt för att maximera chanserna till uthyrning.

Hyresvärden är införstådd med att intressenter via Workarounds plattform som förmedlas vidare till annan hyresvärd eller kontorsförmedlare resulterar i permanent avstängning från tjänsten.

Avtal med hyresgästen

Hyresvärden förbinder sig att tillhandahålla korrekt avtal för uthyrning av den kontorsyta som hyresvärden annonserar. Hyresvärden kan alternativt nyttja Workarounds standardavtal för uthyrning.

Hyresvärden ingår ett direkt avtal med hyresgästen när ett objekt förmedlas via Workarounds plattform. Workaround agerar endast som förmedlare och kan inte hållas ansvariga för något i den hyresförbindelse som uppstår mellan hyresgästen och hyresvärden.

Återkoppling till Workaround

Hyresvärden förbinder sig att meddela Workaround inom 24 timmar efter att de kontaktat den potentiella hyresgästen på deras förfrågan gällande visning eller övriga frågor kring objektet. Maila en bekräftelse till info@workaround.io.

Hyresvärden förbinder sig att meddela Workaround inom 24 timmar efter att de bokat in en visning med den potentiella hyresgästen. Maila en bekräftelse till info@workaround.io.

Hyresvärden förbinder sig att meddela Workaround inom 24 timmar efter att en hyresgäst tecknat avtal med hyresvärden. Workaround genomför regelbundet kontroller av inkomna förfrågningar till hyresvärdar i samarbete med tillämplig adressregistertjänst. Maila denna information till info@workaround.io.

Hyresvärden är införstådd med att underlåtenhet att meddela Workaround ingångna avtal med hyresgäster som använt plattformen leder till omedelbar, permanent avstängning från tjänsten.

Hyresvärden är införstådd med att underlåtenhet att lämna information om innehållet i ingångna avtal, liksom vilseledande eller icke-fullständig information angående innehåll i hyresvärdens avtal med potentiella hyresgäster kommer att leda till omedelbar avstängning från tjänsten.

Hyresvärden är införstådd med att underlåtenhet att följa Workarounds värdvillkor avseende återkoppling till – eller bemötande av hyresgäster som använder plattformen kan leda till tillfällig eller permanent uteslutning från tjänsten.

Om hyresvärden underlåter att återkoppla ingångna avtal till Workaround och Workaround vid fler än två tillfällen behöver be hyresvärden om information om ingångna avtal tas en administrativ avgift (500 kr exkl moms) ut i tillägg till serviceavgiften.

Rankning av annonser

Hyresvärden är införstådd med att Workaround utvärderar hyresvärdens resultat på siten och att detta påverkar placeringen av hyresvärdens annonser på plattformen. Med resultat på siten avses tre komponenter: 1) hur snabbt hyresvärden återkopplat till intressenter, 2) antal stängda affärer i relation till antal intresseanmälningar hyresvärden mottagit samt, 3) hur snabbt hyresvärden återkopplar ingångna avtal till Workaround med den information som underlättar för Workaround att hålla utbudet uppdaterat samt ta betalt för förmedlade affärer.

Hyresvärden är införstådd med att Workaround regelbundet genomför undersökningar av kvaliteten hos hyresvärdarna genom att fråga de hyresgäster som använt plattformen och att sådan information kan komma att publiceras i hyresvärdens annons.

Betalmodell och fakturering

Workaround tar ut en serviceavgift när en hyresvärd ingår ett avtal med en hyresgäst som förmedlats via tjänsten. Workarounds förmedlingsavgift är 10% av den årshyra hyresvärden tar ut från sin hyresgäst. Med totala årshyran avses det månatliga belopp hyresgästen betalar till hyresvärden * 12 inklusive ev medlemsavgift (exklusive moms). 

Obs. Som sökande hyresgäst betalar man ingenting för att använda tjänsten.

Hyresvärden kan välja att betala förmedlingsavgiften på två sätt:

Alternativ 1. Direktbetalning

En engångsbetalning till Workaround på 10% av en årshyra (exklusive rabatter) i samband med att hyresgästen tecknar kontrakt.

Alternativ 2. Löpande betalning under hyrestiden, dock högst 12 månader

Vid en löpande betalningsmodell faktureras 12,5% av en månadshyra (exklusive rabatter) löpande så länge hyresgästen sitter kvar  – dock max upp till ett år. 

Första fakturan faktureras kvartalsvis i förskott i samband med hyresgästens inflytt. Minimibeloppet för en förmedling är alltså 3/12 delar av en årshyra. Om hyresavtalet sägs upp efter en 3 månaders period avslutas den löpande avtalsfaktureringen därefter. Om hyresgästen stannar mer än tre månader faktureras fortsättningsvis därefter 12,5% av månadshyran i en löpande betalningsmodell månadsvis i max ytterligare 9 månader. 

Vi fakturerar hela månader. Oavsett när en hyresgäst flyttar in under månaden så startar den löpande faktureringen enligt villkor ovan.

I det fall en affär förmedlas via Workaround men till en annan lokal som hyresvärden också äger eller förfogar över har Workaround rätt att ta ut serviceavgift för denna förmedling. Detsamma gäller vid en expansion hos befintlig hyresvärd om expansionen sker under de 12 månader som Workaround har rätt till arvode. 

Hyresvärden är skyldig att uppvisa kopia på ingångna avtal för att styrka hyresbeloppet som ligger till grund för serviceavgiften. Detta används enbart i syfte att bekräfta Workarounds förmedlingsavgift.

Om inget annat meddelas från hyresvärden beräknas Workarounds provisionsavgift utifrån de publicerade uppgifter om månadshyra per rum eller plats som annonseras på Workarounds plattform * 12 och det antal personer som hyresgästen angett i sin förfrågan. Alla priser på workaround.io är exklusive moms, så även provisionsbelopp.

Överlåtelse

Vid överlåtelse av hyreskontrakt till hyresgäst som förmedlats via Workaround betalar du som annonsör en kommission som motsvarar 10 % av en årshyra. Vid överlåtelse går det inte att välja Workarounds löpande betalalternativ.

I det fall en överlåtelse sker efter det att löpande betalning påbörjats kan annonsören välja att betala 10 % av en årshyra för att avsluta betalningen till Workaround. Då dras ev inbetalda serviceavgifter för den förmedlingen av från 10 % av årshyran.

Uppsägning

Skulle hyresgästen välja att säga upp kontraktet innan tolv månader har gått tar Workaround ut hela den innevarande månadens avgift (vid löpande betalningsmodell) för den månad som hyresvärden meddelat Workaround om att uppsägning/utflytt kommer ske. 

Oavsett om hyresgästen flyttar ut inom 3 månader faktureras hyresvärden för första kvartalet. 

För att upphöra löpande betalning åligger det annonsören att uppvisa skriftlig uppsägning från hyresgästen i fråga, exempelvis genom att vb:a/cc:a mailet där hyresgästen bekräftar uppsägningen eller bifoga ett uppsägningsavtal. 

För att en löpande fakturering ska avslutas ska du maila ovanstående information till följande mailadress: info@workaraound.io 

Det åligger hyresvärden att meddela uppsägningar skyndsamt till Workaround. Workaround återgäldar aldrig inbetalda eller utestående provisionsavgifter i de fall en hyresvärd i efterhand meddelar att en hyresgäst sagt upp sitt avtal.

Ansvarsbegränsning

Workaround kan inte ställas till svars för om webbtjänsten ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerat som förväntat. Workaround kan inte heller hållas ansvarig för eventuella problem eller skador som listade hyresvärdar eller hyresgäster kan tänkas skapa.

Workaround kan inte hållas ansvarig för någon skada eller förlust som inträffat på grund av ett ingånget avtal med någon hyresgäst som använt sig av tjänsten Workaround för att hitta kontor.

Workaround ansvarar inte för länkar från webbplatsen till externa webbplatser eller för de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet.