Algemene voorwaarden - verhuurders

Dit document is ge-updated op .

Definities

 • Gebruikers van Workaround zijn verhuurders, huurders en huurders via bedrijven.
 • Verhuurders zijn particulieren, bedrijven of andere organisaties die werkplekken, kantoorruimtes of kantoorpanden via Workaround verhuren.
 • Huurders zijn particulieren, bedrijven of andere organisaties die één of meerdere werkplekken, kantoorruimtes of kantoorpanden via Workaround huren.
 • Een huurder via een bedrijf is ofwel een gevolmachtigde procuratiehouder ofwel een agent die - bij overeenkomst - bevoegd is om namens het bedrijf overeenkomsten aan te gaan.
 • De huurtijd is de tijd die is overeengekomen in de huurovereenkomst tussen een huurder en verhuurder.

Introductie

Deze verhuurvoorwaarden zijn de algemene voorwaarden en regels die van toepassing zijn op het gebruik van workaround.io door verhuurders. Door gebruik te maken van de website workaround.io keurt u deze algemene voorwaarden en regels goed en accepteert u deze. Als u de algemene voorwaarden en regels in deze overeenkomst niet accepteert, vragen wij u vriendelijk om te stoppen met het gebruik van deze service.

Workaround heeft te allen tijde het recht om de voorwaarden in deze algemene voorwaarden voor verhuurders te wijzigen. Als actieve verhuurder bent u verplicht om te voldoen aan de algemene voorwaarden voor verhuurders, die van kracht zijn op het moment dat u de advertentie(s) publiceert. U bent verantwoordelijk voor en verbindt zich er eveneens toe om uzelf op elk moment op de hoogte te houden van de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden voor huurders.

Workaround streeft ernaar om een kwaliteit hoogwaardige service te bieden voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe werkplek/kantoorruimte. Het moet eenvoudig en gemakkelijk zijn om een geschikt kantoor te vinden met een betrouwbare verhuurder. Om deze reden stelt Workaround u als verhuurder een aantal eisen, die onderworpen zijn aan onderstaande voorwaarden. Let op: met verhuurder wordt eveneens bedoeld de persoon die kantoren op Workaround adverteert in gevallen waarin een onderhandeling leidt tot de overdracht van een huurcontract.

Adverteren

 1. De verhuurder verbindt zich ertoe huurders die via Workaround contact hebben opgenomen met de verhuurder, huur aan te bieden tegen het tarief zoals dit op het platform wordt geadverteerd.
 2. De verhuurder mag geen misleidende prijsinformatie gebruiken of een aanbieding sturen met vermelding van een prijs waartegen de verhuurder niet van plan is het object te verhuren.
 3. De verhuurder garandeert dat de betreffende ruimte(s) voldoen aan de specificaties en standaarden, zoals weergegeven in de afbeeldingen en teksten in de advertentie en die in algemene zin van deze specifieke ruimtes mogen worden verwacht.
 4. De verhuurder is verantwoordelijk dat de informatie over prijs, inhoud en beschikbaarheid wordt bijgewerkt en relevant is op basis van het huidige aanbod.
 5. Een gepubliceerde advertentie wordt gegarandeerd gedurende ten minste één kalendermaand op de Workaround-website geplaatst. Workaround heeft het recht om de advertentie te verwijderen als er na het verstrijken van die tijd geen terugkoppeling vanuit de verhuurder is ontvangen.
 6. Het is de verhuurder niet toegestaan om dezelfde ruimtes of werkplekken in meerdere advertenties op het Workaround-platform publiceren.
 7. De verhuurder moet ervoor zorgen dat werkplekken/kantoorruimtes die reeds verhuurd zijn niet langer beschikbaar zijn op het Workaround-platform.
 8. De verhuurder verbindt zich ertoe Workaround onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in het ontwerp, de prijs, de inhoud en de beschikbaarheid van het geadverteerde object.

Verspreiding van advertenties

Workaround heeft het recht om de advertentie van de verhuurder - of delen daarvan - te verspreiden in de marketingkanalen van derden, om zo het bereik van de advertentie te maximaliseren of Workaround te promoten. Dit recht geldt ook nadat de overeenkomst tussen verhuurder en Workaround is beëindigd. Voorbeelden van marketing via een derde partij zijn - maar niet uitsluitend - de verspreiding via de accounts van Workaround op Facebook, Instagram en LinkedIn.

De verspreiding van de advertentie(s) van de verhuurder in overeenstemming met deze clausule geeft de verhuurder geen recht op een eventuele compensatie.

Foto’s en video’s

Foto’s en video's moeten relevant zijn voor de kantooroplossingen die u adverteert en mogen geen andere tekst, bedrijfsnamen, logo's, URL' s en/of grafische elementen bevatten, die geïnterpreteerd kunnen worden als algemene bedrijfsmarketing. Ook is het niet toegestaan om systematisch frames of andere grafische elementen in advertentie-afbeeldingen te gebruiken, waardoor de advertentie wordt uitgelicht ten koste van andere advertenties in de advertentieweergave.

Het is niet toegestaan om foto’s en video’s van andere advertenties te gebruiken zonder toestemming van de adverteerder. Deze zijn mogelijk beschermd middels auteursrecht.

Controles en beoordeling van advertenties

Workaround behoudt zich het recht voor om alle advertenties te controleren en een advertentie te weigeren of te verwijderen als deze in strijd is met de algemene voorwaarden, de algemene voorwaarden voor huurders, auteursrecht van derden, andere wettelijke voorschriften of Workaround-principes en -waarden. Workaround behoudt zich het recht voor om advertentieteksten te verwijderen/wijzigen als de tekst in strijd is met de advertentieregels.

Controles worden steekproefsgewijs of voor een specifiek doel uitgevoerd, bijvoorbeeld om de identiteit van een gebruiker te verifiëren. Iedereen die weigert aan een dergelijke beoordeling te worden onderworpen, loopt het risico dat het gebruik van de dienst wordt geweigerd.

Behandeling interesse-aanmelding

De verhuurder verbindt zich om eventuele vragen van geïnteresseerden te beantwoorden. De verhuurder realiseert zich dat het doorgeven van geïnteresseerden via het platform van Workaround aan een andere verhuurder of bemiddelaar zal leiden tot een permanente schorsing van de dienst.

Overeenkomst met huurder

De verhuurder verbindt zich ertoe de juiste afspraken te maken voor de huur van de kantoorruimte die de verhuurder adverteert. Indien gewenst kan de verhuurder eveneens gebruik maken van de standaard huurovereenkomst van Workaround.

De verhuurder sluit een directe overeenkomst met de huurder wanneer een object wordt bemiddeld via het platform van Workaround. Workaround treedt alleen op als bemiddelaar en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventueel geschil in de huurovereenkomst tussen de huurder en verhuurder.

Terugkoppeling aan Workaround

De verhuurder verbindt zich ertoe Workaround op de hoogte te stellen nadat een huurder een overeenkomst met de verhuurder heeft ondertekend. Workaround voert regelmatig controles uit van interesse-aanmeldingen/aanvragen die aan verhuurders worden gedaan in combinatie met een passende adresregistratie-service. Mail deze informatie naar info@workaround.io of de verantwoordelijke Workaround-bemiddelaar.

De verhuurder stemt ermee in dat het niet melden van overeenkomsten met huurders en/of het niet verstrekken van informatie aan Workaround over de inhoud van gesloten overeenkomsten, evenals het verstrekken van misleidende of onvolledige informatie over de inhoud van de overeenkomsten van de verhuurder met potentiële huurders, zal leiden tot onmiddellijke opschorting van de service.

De verhuurder stelt Workaround binnen 48 uur na ontvangst van de interesse-aanmelding in kennis van het feit dat hij reeds contact heeft gehad met het bedrijf dat een kantoor zoekt. Indien dit niet gebeurt, zal Workaround een commissie in rekening brengen, tenzij anders overeengekomen. Workaround heeft - voor een periode van maximaal zes maanden (gerekend vanaf de ontvangst van een interesse-aanmelding) - recht op een commissie met betrekking tot een ondertekende overeenkomst.

Betalingsmodel en facturering

Workaround heeft twee verschillende betalingsmodellen, afhankelijk van het aanbod van de verhuurder.

 1. Betaling per geïnteresseerde
  • Voor het product ‘werkplek’ - dat betrekking heeft op lounge lidmaatschap, lidmaatschap zonder toegang tot een eigen kamer, flexibele of vaste kantoorruimte - wordt een vergoeding betaald wanneer een geïnteresseerde aanvrager via Workaround interesse toont in de werkplekken van de verhuurder. De vergoeding bedraagt 10% van de maandelijkse huurprijs van de werkplek. Als een geïnteresseerde aanvrager interesse toont in twee of meer werkplekken, wordt de commissie nog altijd berekend over de maandelijkse huurprijs voor één werkplek.
 2. Bemiddelingskosten
  • Voor de producten ‘kantoor’ en ‘kantoorruimte’ brengt Workaround servicekosten in rekening wanneer een verhuurder een overeenkomst aangaat met een huurder die via de service wordt bemiddeld. De bemiddelingskosten voor Workaround bedragen 10% van de jaarlijkse huur die de verhuurder aan de huurder in rekening brengt (zie optie 1 hieronder) of 12,5% van de lopende maandelijkse huur (zie optie 2 hieronder). De totale jaarlijkse huur is het maandelijkse bedrag dat de huurder aan de verhuurder betaalt x 12, inclusief eventuele lidmaatschapskosten (exclusief btw).

In het geval van bemiddelingskosten kan de verhuurder ervoor kiezen om op twee manieren te betalen:

 1. Direct betalen
  • Een eenmalige betaling aan Workaround van 10% van de jaarlijkse huur (exclusief eventuele kortingen) op het moment dat de huurder het contract ondertekent.
 2. Doorlopend betalen tijdens de huurperiode, voor maximaal 12 maanden
  • In het geval van het doorlopende betalingsmodel wordt 12,5% van de maandelijkse huur (exclusief eventuele kortingen) doorlopend gefactureerd zolang de huurder het object gebruikt, maar tot een maximum van één jaar.
  • In het geval van een doorlopend betalingsmodel worden facturen op kwartaalbasis vooraf verzonden - vanaf het moment dat de huurder de kantoorruimte in gebruik neemt. Het minimumbedrag voor de bemiddelingskosten bedraagt dus 3/12e deel van de jaarlijkse huur. De facturering wordt stopgezet wanneer de verhuurder Workaround meldt dat de huurder de kantoorruimte verlaat. Als de huurder al is verhuisd en de verhuurder Workaround niet op de hoogte heeft gesteld, wordt de facturering stopgezet op de dag dat Workaround in kennis wordt gesteld van het vertrek.

In het geval dat een transactie via Workaround wordt bemiddeld, maar voor een ander kantoor waar de verhuurder ook eigenaar van is of waar de verhuurder gezag over heeft, is Workaround gerechtigd voor deze transactie servicekosten in rekening te brengen.

De verhuurder is verplicht een kopie van de ondertekende overeenkomst te overleggen om het huurbedrag te verifiëren dat de basis vormt voor de servicekosten. Dit wordt alleen gebruikt om de bemiddelingskosten van Workaround te bevestigen.

Indien de huurder gedurende de eerste 12 maanden bij u als verhuurder upgradet naar een groter kantoor en/of meerdere lidmaatschappen, heeft Workaround recht op een commissie die overeenkomt met de huur voor de extra ruimtes/lidmaatschappen. De vergoeding wordt gereguleerd volgens het bedrag dat de huurder de eerste 12 maanden aan u als verhuurder betaalt.

 • Als u - bij de bemiddeling van de deal met de huurder - als verhuurder hebt gekozen voor de directe betalingsoptie van 10% van de jaarlijkse huur, dan heeft Workaround gedurende de eerste 12 maanden recht op 5% extra commissie op basis van de ge-update huurprijs.
 • Als u - bij bemiddeling van de deal met de huurder - als verhuurder hebt gekozen voor de doorlopende kwartaal-betalingsoptie van 12,5% van de maandhuur, dan heeft Workaround gedurende de eerste 12 maanden recht op 12,5% extra commissie op basis van de huur van de ge-update huurprijs.

Overdracht

In het geval Workaround heeft bemiddeld in de overdracht van een huurcontract aan een huurder, betaalt u als adverteerder een commissie die overeenkomt met 10% van de jaarlijkse huur. In het geval van een overdracht is het niet mogelijk om voor de doorlopende betalingsoptie van Workaround te kiezen.

Indien een overdracht plaatsvindt na het begin van een lopend betalingsschema, kan de adverteerder ervoor kiezen om 10% van de jaarlijkse huur te voldoen om betalingen aan Workaround te beëindigen. In dat geval worden eventuele servicekosten die voor de bemiddelingsdiensten worden betaald, in mindering gebracht op de 10% van de jaarlijkse huur.

Opzegging

Indien de huurder ervoor kiest om het contract te beëindigen voordat er 12 maanden zijn verstreken, zal Workaround het volledige reeds betaalde kwartaaltarief (in geval van doorlopend betalingsmodel) berekenen, voor het kwartaal waarin de verhuurder Workaround heeft gemeld dat de beëindiging/verhuizing zal plaatsvinden. Zie sectie Betaalwijze en facturering.

De verhuurder wordt gefactureerd voor het eerste kwartaal, ongeacht of de huurder binnen 3 maanden vertrekt.

Om lopende betalingen te beëindigen, is het de verantwoordelijkheid van de adverteerder om een schriftelijke kennisgeving van beëindiging van de betreffende huurder te overleggen, bijvoorbeeld door het doorsturen/CC:en van een mail waarin de huurder de opzegging bevestigt of een beëindigingsovereenkomst bij te voegen.

Om de lopende facturering te beëindigen, dient u de bovenstaande informatie e-mailen naar het volgende e-mailadres: info@workaround.io.

Het is aan de verhuurder om Workaround onverwijld op de hoogte te stellen van de beëindiging. Workaround betaalt nooit betaalde of openstaande commissiekosten terug in die gevallen waarin een verhuurder achteraf aankondigt dat een huurder zijn contract heeft beëindigd.

Workaround slaat persoonsgegevens die gebruikt kunnen worden voor de advertentie van de verhuurder op in overeenstemming met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

Wij volgen de regelgeving die - in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) - bedoeld is om de privacy van de gebruiker te beschermen.

Beperking van aansprakelijkheid

Workaround kan niet verantwoordelijk worden gehouden als de webservice uitvalt of als bepaalde informatie of functies niet werken zoals verwacht. Workaround kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen of schade die de vermelde verhuurders of huurders denkbaar zouden kunnen veroorzaken.

Workaround kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies die ontstaat als gevolg van een overeenkomst die is aangegaan met een huurder die de Workaround-service heeft gebruikt om een werkplek/kantoor te vinden.

Workaround is niet verantwoordelijk voor links op de website naar externe websites of voor de inhoud of functionaliteit van externe websites.